Sweet Potato Oven Cakes Recipe

Enjoy this baked version of the Oven Cakes Recipe. Serve Sweet Potato Oven Cakes Recipe with extra applesauce.